Aktuality Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.
22. 6. 2022

Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti BETA Brno, a.s.,

se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 27. 7. 2022 v 17:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:

I.       Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

II.      Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

III.     Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2022

V.      Závěr

K bodu II. Pořadu jednání:

 Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2021 v předloženém znění. Odůvodnění:

Správní rada Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami

Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici v sídle Společnosti.

K bodu III. Pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti

k 31. 12. 2021. Valná hromada schvaluje návrh správní rady na

vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2021 a to tak, že zisk k 31. 12. 2021 ve výši 1.657.510,48 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2021, a to ve výši:

předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená čtvrtletně.

Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2021 zisk, který správní rada navrhuje

převézt do nerozděleného zisku minulých let . Dále správní rada navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti za rok 2022.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 16:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je  k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem  pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 27.6.2022. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 27.6.2021.   

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2020 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem                         5 467                           Pasiva celkem                                   5 467

Stálá aktiva                              3 263                            Vlastní kapitál                                   4 762

Oběžná aktiva                         2 204                            Cizí zdroje                                           705

 

Výnosy celkem                      9 392                            Náklady celkem                                7 734

Hospodářský výsledek            1 658                           

 

ing. Jiří Gawel, předseda správní rady společnosti BETA Brno, a.s.