Aktuality Novela zákona o veřejných zakázkách s platností od 1.4.2012
27. 2. 2012

Novela zákona o veřejných zakázkách s platností od 1.4.2012

V souvislosti s dotacemi bychom rádi upozornili na novelu zákona o veřejných zakázkách, která má platnost od 1.4.2012 a která byla zveřejněna 24.2.2012 ve sbírce zákonů pod č. 55/2012. Kromě jiného by měla přispět k větší transparentnosti a omezit prostor pro korupci.
K nejvýznamějších bodů novely patří:
přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč
poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce, od 1.1.2014 1 mil. Kč pro veškeré veřejné zakázky
zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / zastupitelstvem, delší lhůta pro podání nabídek, vyšší počet členů hodnotící komise
zavedeny osoby se zvláštní způsobilostí – pracovněprávní vztah k zadavateli, vzdělávací program MMR (Ministerstva pro místní rozvoj) – od 1.1.2014 povinné vyjadřování k zadávacím podmínkám nadlimitních zakázek a účast v hodnotících komisích
poloviční limit pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce - 10 mil. Kč
povinné prodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávacích podmínek
možnost požadovat podání nabídek pouze v elektronické podobě
povinné uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele od počátku zadávacího řízení
zrušeny doklady k ekonomické a finanční způsobilosti – pouze čestné prohlášení dodavatele
zákaz omezovat hospodářskou soutěž prostřednictvím požadavků na kvalifikaci
zrušeny certifikáty řízení jakosti a ochrany životního prostředí jako samostatný technický kvalifikační předpoklad
zrušeno omezení počtu zájemců v užším a jednacím řízení s uveřejněním (s výjimkou zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, nelze však losovat)
otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty po podání nabídek, sděluje se cena i další číselné údaje, které se budou hodnotit
seznam hodnotitelů veřejných zakázek vedený MMR
zákaz hodnotit bankovní záruky, smluvní pokuty, jiné zajištění plnění zakázky a platební podmínky
povinné zrušení zadávacího řízení v případě podání nebo hodnocení jediné nabídky
povinné předběžné oznámení všech veřejných zakázek s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení a některých případů jednacího řízení
stěžovatel, který nepodal námitky, nemůže podat v téže věci podnět k ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
kauce propadne také při zpětvzetí návrhu po vydání nepříznivého nepravomocného rozhodnutí ÚOHS
dvojnásobné pokuty za správní delikty
povinné uveřejňování smluv, skutečných cen veřejných zakázek a subdodavatelů nad 10% na profilu zadavatele
povinné uveřejňování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti kvalifikačních požadavků, obchodních a technických podmínek, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení na profilu zadavatele