Aktuality Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.
13. 4. 2020

Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.,

se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,

svolává DRUHOU ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 22. 5. 2020 v 16:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:

 

I.       Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

II.      Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

III.     Zpráva správní rady

IV.     Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválení odměn správní rady za rok 2020

V.      Závěr


K bodu II. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019 v předloženém znění. Odůvodnění: 
Statutární ředitel Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami 
Společnosti valné hromadě předkládá zprávu o podnikatelské činnosti 
a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je k dispozici  sídle Společnosti. 

K bodu III. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu správní rady 
k účetní závěrce k 31. 12. 2019 v předloženém znění.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu správní rady, kterou správní rada 
informuje akcionáře o svém názoru na účetní závěrku k 31.12.2019. Tato zpráva je 
k dispozic  sídle Společnosti.

K bodu IV. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti 
k 31. 12. 2019. Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele na 
vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2019, který byl přezkoumán správní
radou společnosti a to tak, že zisk k 31. 12. 2019 ve výši 2.054.689,97 Kč bude
použitý částečně na výplatu dividend pro akcionáře, které k rozhodnému dni vlastní 
akcie s vyznačenými změnami dle usnesení valné hromady ze dne 13.6.2014. 
Dividenda činí 470 Kč/akcii, tato částka bude zdaněná dle platných právních předpisů. 
Částka po výplatě dividend bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. 
Valná hromada dále schvaluje odměny členům správní rady za rok 2020, a to ve výši: 
předseda správní rady 8.000 Kč, která bude vyplácená čtvrtletně.
Odůvodnění: Společnost vytvořila k 31. 12. 2019 zisk, který statutární ředitel navrhuje 
použít na výplatu dividend. Dále statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválení odměn členům správní rady Společnosti za rok 2020.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 15:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je  k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem  pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 20.4.2020. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je v souladu s čl.19.4. 20.4.2020.   

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019 v zákonem požadovaném rozsahu je k nahlédnutí na www.justice.cz.

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem                         5 545                            Pasiva celkem                                   5 545

Stálá aktiva                              3 268                            Vlastní kapitál                                   6 098

Oběžná aktiva                         2 277                            Cizí zdroje                                           440

 

Výnosy celkem                      9 425                            Náklady celkem                                7 370

Hospodářský výsledek            2 055                           

 


 

 


ing. Jiří Gawel, statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.