Aktuality Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.
12. 4. 2020

Řádná valná hromada společnosti BETA Brno, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.,

se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČO: 44990880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka662,

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 22. 5. 2020 v 15:00 hodin konanou v sídle společnosti s tímto programem:

 

I.       Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

II.      Odvolání členů správní rady

III.     Volba členů správní rady 

IV.     Závěr


K bodu II. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává členy správní rady. Odůvodnění: 
Statutární ředitel Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami 
Společnosti valné hromadě navrhuje odvolání správní rady z důvodu ukončení funkčního období. 

K bodu III. Pořadu jednání:
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí jako členy správní rady:
- ing. Jiřího Gawla, datum nar. 17.1.1957,bytem Konská 335, 739 61 Třinec, 
- Zdeňku Jurzycovou, datum nar. 12.6.1963, bytem Konská 335, 739 61 Třinec
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami 
Společnosti valné hromadě navrhuje zvolit za členy správní rady ing. Jiřího Gawla a Zdeňku Jurzycovou 
z důvodu dobrých výsledků společnosti pod jejich vedením.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 14:30 hodin. Za akcionáře se považuje každý, kdo je  k Rozhodnému dni akcionářem. Rozhodným dnem  pro účast na valné hromadě v souladu s čl.7 a čl. 12.3. je 20.4.2020. Akcionář je prokáže platnou akcií, za platnou listinnou akcii se považuje akcie, na které jsou vyznačeny změny v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.6.2014, dále se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. 

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.


ing. Jiří Gawel, statutární ředitel společnosti BETA Brno, a.s.