Aktuality VÝVOJ DPH V DALŠÍM OBDOBÍ
11. 7. 2014

VÝVOJ DPH V DALŠÍM OBDOBÍ

V oblasti DPH byla s účinností od 1.1.2015 novelizována směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.

Jedná se o nové znění čl. 357 až 369k upravující zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani. Tento režim označovaný jako „zjednodušené jedno správní místo“ (mini One Stop Shop) byl dosud určen jen osobám ze třetích zemí. Nově bude určen i pro osoby z EU a systém tak bude rozdělen na režim „Unie“ a „Mimo Unii“. Pro českého plátce DPH to tak bude znamenat, že bude moci elektronické služby poskytované osobám nepovinným k dani do různých členských států přiznávat v ČR (nebude se však jednat o přiznání české DPH, ale daně z jednotlivých členských zemí).

Na nový systém by měla být legislativa DPH uzpůsobena již od října 2014, kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k režimu „Unie“ s účinností od 1.1.2015 zaregistrovat. Zavedení mini One stop shopu bylo již zapracováno do samostatného návrhu novelizace zákona o DPH s účinností od 1.1.2015 resp. od 1.10.2014, který již projednává Poslanecká sněmovna. Třetí čtení Poslaneckého tisku č. 214 proběhne na schůzi, která začíná 15.7.2014

Účinnost od 1. října 2014

Jde o změny v územní působnosti zejména Mayotte, tj. jde o nejvzdálenější zámořský region a zároveň zámořský departement Francie, který není územím členského státu EU.

Osoby povinné k dani, které hodlají používat zvláštní režim pro správu daně od 1. ledna 2015 (viz níže), se mohou registrovat k dani v tomto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014.

Účinnost od 1. ledna 2015

Zásadní změnou je nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby.

Zavedení nového zvláštního režimu pro správu daně

V souvislosti se změnami pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani účinnými od 1. ledna 2015 se budou uvedené služby nově zdaňovat v místě, kde je usazen zákazník.

Pro usnadnění plnění povinností k DPH se pro dané případy rozšiřuje současný zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby osobám nepovinným k dani usazeným v EU, a to o okruh telekomunikačních a vysílacích. Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou na území EU, které však nemají sídlo ani provozovnu v členském státě, kde se nachází místo plnění (tj. místo usazení jejich konečného zákazníka). Ač jsou oba zvláštní režimy určeny jiným skupinám osob povinných k dani, samotné jejich fungování je v zásadě totožné.

Pro oba zvláštní režimy se zavádí do zákona společný pojem zvláštní režim pro správu daně.

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb plní své povinnosti k DPH, tj. podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH, vzniklé v členských státech, pouze v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. členském státě identifikace). Povinnosti se plní prostřednictvím jednoho elektronického portálu. Není potřeba se registrovat pro účely DPH v jednotlivých členských státech, kde jsou poskytovány uvedené služby.

Koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti jsou navrženy v reakci na Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU. Ty umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti ukládá povinnost přiznat daň příjemci plnění na místo poskytovatele, a to nejenom u přeshraničních plnění, ale i v tuzemsku.

Díky novým směrnicím Rady (směrnice č. 2013/43/EU č. 2013/42/EU) došlo k výraznému rozšíření možného rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti. Jejich smyslem je poskytnout účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům.

Navrhovaná úprava zavádí dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, kde se na základě zákona o DPH navrhuje stanovit dočasné používání režimu přenesení daňové povinnosti pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby nařízením vlády.

  • Vláda může nařízením vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH některé položky a stanovit povinnost uplatnění režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Seznam plnění zahrnuje (kromě dosud stanovených převodu povolenek na emise skleníkových plynů) nově např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.
  • Druhý dočasný režim umožňuje nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.

Zavedení další snížené sazby daně ve výši 10 %

Navrhuje se zavedení další snížené sazby daně ve výši 10 %. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %. Ruší se sjednocení sazeb DPH na 17,5 % tak, aby toto snížení nebylo účinné již od roku 2015.

Sazba daně 10 % se má týkat těchto položek:

  • Potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí. (Mimo zboží, které není potravinou určenou pro zvláštní výživu.)
  • Očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
  • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. (Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.)

Limit pro povinné plátcovství 1 mil. Kč

Od roku 2015 mělo dojít ke snížení limitu pro vznik plátcovství z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Od této změny se upouští.

Odstranění nejasností, zejména v oblasti DPH u nemovitých věcí

Dochází k opětovné definici stavebního pozemku, cílem je jednoznačnost úpravy, kdy dochází k zatížení převodu pozemku a stavby na něm DPH. Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud zvolí uplatnění DPH u nemovitých věcí, které jsou po lhůtě pro osvobození od daně.

 

Další změny v rámci boje s daňovými úniky MF chystá s účinností od 1.1.2016, konkrétně půjde o zavedení elektronické záznamní povinnosti pro účely DPH. Tento návrh je inspirován změnou slovenského zákona o DPH, který od 1.1.2014 v § 78a  zakládá povinnost pro každého plátce předkládat „kontrolný výkaz“ – zjednodušeně řečeno elektronický seznam všech přijatých a vydaných daňových dokladů s příslušnými údaji (DIČ, číslo dokladu, DUZP, základ daně, sazba daně atd.).

V průběhu roku 2014 má být provedena analýza maďarského a chorvatského modelu on-line registrace tržeb. V Maďarsku a Chorvatsku (podobně v Bulharsku a Řecku) je tato povinnost totiž uložena – jedná se o registrační poklady druhé generace, které mají SIM kartu a pomocí mobilního připojení jsou jednotlivé platby průběžně přenášeny na servery daňové správy k průběžné analýze. Je sice pravdou, že tržby chorvatských restaurací po zavedení této povinnosti znatelně narostly (v jednom případě prý přibližně desetinásobně), ale jen těžko věřit, že výnosy ze zdanění šedé ekonomiky by mohly vynahradit zkomplikování podnikatelského prostředí. Od roku 2016 by tedy mohly být zavedeny registrační pokladny 2. generace, možná doplněné o účtenkovou loterii.