Aktuality Změny v živnostenském podnikání
10. 9. 2012

Změny v živnostenském podnikání

Dne 30. 6. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Podle nového znění živnostenského zákona, není podnikatel povinen prokazovat vlastnické nebo užívací právo k objektu, kde bude mít místo anebo sídlo podnikání, jestliže se bude adresa shodovat s adresou jeho bydliště.

Další změna se týká v pokračování živnosti při úmrtí podnikatele. Nový § 13 tohoto zákona stanoví, že pokud některá z osob oprávněných pokračovat v podnikání po zemřelém podnikateli neoznámí ve lhůtě 3 měsíců živnostenskému úřadu svůj záměr pokračovat v podnikání, zanikne živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v podnikání správce dědictví nebo insolvenční správce.

Od 30.6.2012 nemá podnikatel povinnost používat při podnikání IČ provozovny. Provozovna i nadále bude mít své IČP evidované v živnostenském rejstříku, ale bude na uvážení podnikatele, zda toto IČP bude používat, či nikoliv (§ 17 a § 78 zákona).

Podnikatel bude i nadále povinen na žádost živnostenského úřadu povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má umístěno místo podnikání, liší-li se od bydliště. V případě neprokázání právního důvodu k tomuto objektu, popř. prostorám však bude mít živnostenský úřad povinnost živnostenské oprávnění zrušit (nové ustanovení § 58 odst.1 písm.d) zákona).

Mezi další zajímavou změnu patří rozšíření služeb živnostenského úřadu
Od přijetí této novely mohou podnikatelé - živnostníci na kterémkoliv živnostenském úřadě jako centrálním registračním místě oznamovat změnu údajů vůči dalším orgánům státní správy a institucím - SSZ, FÚ, úřadu práce a zdravotní pojišťovně a již to není podmíněno současným podáním vůči živnostenskému úřadu podle živnostenského zákona. 
Živnostenský úřad tyto informace a údaje pak předá příslušnému orgánu státní správy a živnostníci již nemusí navštěvovat další různé úřady.

V souvislosti s novelizací živnostenského zákona byly novelizovány rovněž zákon o správních poplatcích a zákon o nemocenském pojištění.